– תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית)

– תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות לשירות)

– תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות לשירות) – תיקון תשע"ד

– תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות לאתר)

– תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק)