תכנון ובנייה – הנגשה

תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות לבניין מגורים)

תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)

תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) – תיקון תשעג

תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות במוסד חינוך קיים)