* לצפייה לחצו על המסמכים

תעודה לרישום עמותה

אישור ניהול פנקסי חשבונות

אישור לצורך ניכוי מס

אישור ניהול תקין 2017

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות 2017  

דו"ח כספי 2015

דו"ח רואה חשבון מבקר