כל רשות מקומית רשאית לתת הנחות בתשלומי ארנונה לזכאי לקצבה חודשית עפ"י חוק הביטוח הלאומי – פרטים ברשות המקומית