מרכז/ת בכיר/ה (נגישות השירות) – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מכרז מספר : 48108 פומבי
. מס' המשרה : 81068418
תואר המשרה : מרכז/ת בכיר/ה (נגישות השירות) 1 – משרות.
היחידה : נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
המקום : ירושלים
המשרד : משרד המשפטים
41 דירוג 12 מהנדסים או – דרגה 39
41 דירוג 11 מח"ר. – דרגה 39
הדרגה :
חלקיות : 100 אחוז
תאור התפקיד :
ביצוע עבודות הפיקוח והחקירה הנוגעות לנגישות השירות, ברמת המחוז,
בהתאם להוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח, 1998
(תיקון מספר 2) ותקנותיו.
יישום מדיניות הפיקוח, נהלים, קריטריונים ונהלי עבודה בתחום נגישות
השירות ברמת המחוז.
טיפול בתלונות, ריכוז נתונים, הכנת סיכומים ודו"חות, חוות דעת ותזכורות
הנוגעים לתחום אחריותו.
העברה למפקח/ת המחוז הצעות לשינויים בתקנות, נהלים וחוזרים הקשורים לתחום
אחריותו.
הפעלה והנחייה מקצועית של עובדים בהתאם להנחיות הממונה.
הכשרה, הדרכה, וייעוץ, וסיוע בביצוע הפיקוח בתחום האחריות.
יצירת קשר, ייעוץ והתייעצות עם גורמים מקצועיים ומנהליים רלוונטיים.
ריכוז עבודת הסוקרים שבאחריותם והעברת הממצאים, לטיפול התיקים
לתובעים ביחידה ומחוצה לה.
ביצוע ביקורי פיקוח וביקורות במחוז, רישום דו"חות, צווי נגישות, ריכוז
תלונות שהתקבלו, ביצוע חקירות, איסוף ראיות, זימון חשודים, תשאול, תיעוד
וצילום, סיכום תיקים, ייעוץ והעברת התיקים לתובעים בעת הצורך.
הופעה בבתי משפט כעד.
השתתפות בוועדות מקצועיות ע"פ מינוי.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונים.
דרישות המשרה:
דרישות סף
*********
השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון)במקצוע אקדמי או טכנולוגי שהוכר ע"י
שר הכלכלה כמקצוע מתאים לצורך הכרה כמורשה לנגישות השירות
(לרבות רפואה, סיעוד, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה,
עבודה סוציאלית קלינאות תקשורת ואדריכלות).
רשיונות:
רישום בפנקס המיוחד למורשי נגישות לאנשים עם מוגבלויות*.
* מועמד/ת אינו רשום בפינקס חייב/ת להסדיר את הרשמתובמהלך שנתיים
מיום תחילת עבודתו/ה.
ניסיון:
ניסיון מוכח בתחומי העיסוק של המשרה או בתחומים מקצועיים בעלי
זיקה לתחומים אלה בארץ ו/או בעולם כלהלן:
לבעלי תואר ראשון – 3 שנות נסיון
לבעלי תואר שני – שנתיים ניסיון
דרישות רצויות
*************
רצוי ניסיון קודם בפיקוח ובתחומי העיסוק.
ידע:
היכרות עמוקה עם נושא המוגבלויות והנגישות בארץ ובעולם.
ידע נרחב בהפעלת מערכות ממוחשבות.
כישורים אישיים:
כושר תכנון, ארגון, פיקוח והערכה.
כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
שפות:
כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית.
רצויה ידיעת שפות נוספות כגון אנגלית, ערבית, אמהרית, רוסית וכד'.
הערות:
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
( המכרז פורסם ביום : כו' באייר, תשע"ז ( 22/05/2017
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ד' בסיון, תשע"ז ( 29/05/2017
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץבהנרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *