* לצפייה לחצו על המסמכים

תעודה לרישום עמותה

אישור ניהול פנקסי חשבונות

אישור לצורך ניכוי מס

אישור ניהול תקין 2017

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות 2017  

דו"ח כספי 2015